Referater, Genralforsamlinger 2024, 2023 og 2022

 

Generalforsamling i Odden Jagtforening d. 09.03.2024

1. Valg af dirigent og referent.

Arne valgt til dirigent og Hans Henrik til referent

2.  Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste
     ordinære generalforsamling.

Formandens beretning, GF i OJ 2024.

Dennis Madsen er afgået ved døden siden sidst. Ingen er bekendt med andre. Kort stilhed, Dennis Madsen in memoriam.

Korevlejagten er gennemført med succes og samvær med medlemmer fra Højby-Vig jagtforening under ledelse af Claus Nielsen. Der er i alt afgivet 281 skud med resorberbare haglskåle og nedlagt 49 ænder og 53 gæs. Fin statistik. Kommunen har givet tilladelse til fortsat jagt på Korevlerne 24-25.

Foreningsjagterne har gennem de senere år haft en del aflysninger, hvilket sender et negativt signal. Efter 9 deltagere i den første jagt, 2. jagt aflyst. Julejagten og frokosten var en social succes. Jeg greb januars jagter an på en løsere måde, hvor vi i fællesskab planlægger de 2 såter med kort og tegnestifter, så alle er med. Første januar jagt gav en buk, en rå og en due, intet udbytte på sidste jagt. Jagtmester rollen er ikke svær, når vi planlægger i fællesskab. Den kan evt. gå på skift. Jeg laver en vejledning til opslagstavlen. (Mere under Eventuelt pkt. A). Fremover er de 2 største problemer med foreningsjagterne aflyste jagter og manglende 3. såt. De aflyste jagter kan vi begrænse. Selv om der kun møder en jagtmester op kan man, også uden hund, gå såterne i gemmen på hagljagt efter rådyr. Således ikke fast nedre begrænsning på deltagerantal. Den 3. såt er et større problem. Da foreningen har penge og flere medlemmer er i konsortier i Odsherred er der måske mulighed for at købe/låne jagter enkeltvis. Alle forslag er velkomne.

Sommerens bukkejagt var en succes. 10 deltagere og en nedlagt buk. Der er et betydeligt planlægningsarbejde i forbindelse hermed. Planlæggende jagtmester søges.

Foreningen er desværre lidt i en bølgedal, men med mulighed for opgående. Jeg håber at ovennævnte tiltag i retning af enkelthed, åbenhed, dialog og den nye hjemmeside, samt propaganda med hjemmesiden f.eks. i grundejerforeningerne på Odden, kan bringe os fremad. Hvis nybyggeriet i Havnebyen bliver til noget, er der også potentiale for flere yngre og flere kvindelige medlemmer.

Husk altid: Alle forslag er velkomne, dialog ønskes.

Afslutningsvis må vi glæde os over, at der fortsat er en fast stok, der møder op til arrangementer og støtter kammeratskabet og OJ. Bliv ved med det.

3.  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. Karsten fremlagde regnskabet, som blev godkendt. En enkelt fejl blev rettet i regnskabet fremsendt til bestyrelsen dagen efter.         

4.  Indkomne forslag. Ingen

5.  Fastlæggelse af kontingent. Besluttes uændret.

6.  Valg af formand og kasserer.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Formanden Hans Henrik er på valg, villig til genvalg. Åbenhed og forenkling er vigtige principper. Hans Henrik Strange-Vognsen blev genvalgt som formand.

Vor Kasserer Karsten Pantmann, stopper som kasserer og bestyrelsesmedlem. Foreningen takker Karsten for en mangeårig, stor og dominerende indsats i foreningen, hvor Karsten har løftet mange funktioner i adskillige år. Vi håber fortsat et se Karsten i foreningen. Karsten vil heldigvis hjælpe med overleveringen af de mange funktioner og overleveres selv en Blå Citroen (= en Sort Renault = en god cognac) for en ekstraordinær indsats.

Jogvan opstiller til kasserer posten og ønsker en forenkling af økonomifunktionerne. Mindre poster lægges sammen i regnskabet og mobile pay anvendes. Der er opbakning til forenkling og Jogvan Møller Olesen blev valgt til kasserer.

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Nanna udtræder af bestyrelsen. Vil forsat komme i foreningen og hjælpe til.                                                                                                                                                                                                               Valg af et bestyrelses medlem uden portefølje ?     Mikkel Nielsen blev valgt til bestyrelsesmedlem.

8.  Valg af suppleanter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Finn Bauer er suppleant og indtræder i bestyrelsen.                                                                                                                                                                                                                                                                 Valg af en suppleant ? Jørgen Godballe blev valgt til suppleant

9.  Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant.                                                                                                                                                                                                                                           Per Madsen og Karsten Pantmann blev valgt som bilags kontrollanter. En suppleant hertil blev ikke fundet.

10. Eventuelt.

A. Positiv stemning for at foreningsjagterne forløber som følger:                                                                                                                                                                                                                                           Kl. 08, franskbrødsmad, kaffe, dram. Jagten planlægges i fællesskab med kort og tegnestifter, kort parole, Vestervang, Gnibenhus og forfriskning, Søllerødlejren, parade.               Jagten gennemføres selv med få deltagere. Jagtmester rollen kan skifte.

 B. Der var stemning for at gøre en indsats, for at reparerer døren i baren, og evt. udpege en sjakbajs ?  Claus Nielsen har skaffet væsentligste materialer og vil gerne medvirke, ligesom Jørgen Godballe og Finn Bauer.

C. Der var stemning for en arbejdsdag, forudsat opgaver ?  Efterfulgt af grill-frokost/eftermiddag.

D. Stemning for sommerfest ? Ikke for nuværende.

E. Jagtmester til bukkejagten ? Ingen meldte sig. Formanden tager opgaven.

 F. Oplysning: Hvis et medlem ved et arrangement ikke anvender Mobil pay, modtager formanden kontanter og overfører til OJ. Formanden ønsker tilbagemelding om mobil nr. til medlemmer, der ikke er på nettet og vil per mobil forsøge at oplyse om arrangementer.

 

Bestyrelsen, Odden jagtforening 2024:

Formand:          Hans Henrik Strange-Vognsen

Kasserer:          Jogvan Møller Olesen

                            Arne Hougaard

                            Finn Bauer

                            Mikkel Nielsen

Suppleant:        Claus Nielsen

Suppleant:       Jørgen Godballe

 

 

Generalforsamling i Odden Jagtforening d. 25.02.2023

 

 

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3.      Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4.      Indkomne forslag.

5.      Fastlæggelse af kontingent.

6.      Valg af formand og kasserer.

7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8.      Valg af suppleanter.

9.      Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant.

10.   Eventuelt.

 

-        Valg af dirigent:

Hans Henrik

 

-        Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling:

Foreningsjagt:

De har desværre været præget af et lavt fremmøde. Under eventuelt vil vi tale nærmere om dette og mødetidspunkter for jagterne. Der har ikke været så stort udbytte, men det er også svært at dække området med så få deltagere. Vi har kun to såter og det kunne være godt med mere jagt.

 

Vi har stadig jagt på Søllerødlejren og de hjælper med at slå stierne derinde mod noget fra et dyr.

 

Vestervang jagten har vi stadig.

 

Korevlerne:

Den er lejet af kommunen sammen med Højby-Vig jagtforening. Der er jagt på ænder og gæs og der skydes kun med bio-ammunition. For at sikre os, at der ikke deltager ikke-medlemmer, skal man kunne vise sit medlemsnummer af jagtforeningen ved tilmelding.

 

Bestyrelsen:

Flemming og Claus Bentzen afgår af bestyrelsen. Flemming vil stadig være mentor for Hans Henrik. Claus vil fortsætte med at hjælpe med at holde hus og have.

 

Arrangementer:

Der har været aflyste jagter grundet for få deltagere. Det har været drøftet, om vi skal reducere arrangementer eller lave andre formater. Det ønskes drøftes under eventuelt.

 

Der opfordres endeligt til at folk deltager i foreningsaktiviteter.

 

Finn ønsker at deltage i foreningen med praktik.

 

 

-        Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse:

Karsten gennemgår regnskabet.

Alle stemmer for godkendelse.

 

 

-        Indkomne forslag:

o   Ingen indkomne forslag.

 

-        Fastlæggelse af kontingent:

Kontingentet stiger fra næste år, grundet beslutning fra sidste generalforsamling. Det stiger 100 kr.

 

-        Valg af formand og kasserer:

På valg er Karsten L. G. Pantmann, Karsten modtager genvalg

Karsten fortsætter som kasserer.

 

 

-        Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Da Flemming og Claus afgår indtræder Arne i bestyrelsen. Der mangler derfor et bestyrelsesmedlem og en suppleant til bestyrelsen.

 

Jogvan deltager ikke på generalforsamlingen men ønsker at stille op. Andre stiller ikke op mod Jogvan og han vælges derfor.

-        Valg af suppleanter:

Suppleant til bestyrelsen: Finn og Alex Olsen stiller op. Finn bliver valgt.

 

-        Valg af to bilagskontrollanter og en bilagskontrollantsuppleant:

Bilagskontrollant: Per Madsen og Alex Olsen fortsætter.

 

 

-        Eventuelt:

Arne har talt med ejerne af jagten på Vestervang. De ønsker at fjerne den hochsitz, der står på området, hvilket vi har tilkendegivet de kan, fordi vi bruger den ikke.

 

Der er en drøftelse af, om hvilke tidspunkter for jagten, der er bedst for medlemmerne, så der er øget tilmelding. Det drøftes, at det skal være tidligere, men ikke i for god tid inden solen står op.

 

 

 

Generalforsamling i Odden Jagtforening d. 26.02.2022

 

Grundet force majeure (Covid-19) er der ikke indkaldt rettidigt. Alle accepterer dette og generalforsamlingen afholdes.

 

Dagsorden:

-        Valg af dirigent:

Karsten.

 

-        Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling:

Formanden Flemming Wrangel beder om at vi står op i 1 minuts stilhed for de afgåede.

 

-        Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse:

o   Spørgsmål: Hvorfor er det underskud? En af årsagerne til underskuddet er til vedligeholdelse af Gnibenhus, fordi området ved Søllerødlejren skulle ryddes spor, hvilket har været en større udgift, men nødvendigt for at det ikke er et vildt krat.

o   Regnskabet godkendes.

 

-        Indkomne forslag:

o   Ingen indkomne forslag.

 

-        Fastlæggelse af kontingent:

o   Forslag: At medlemmer skal stige 50-100 kr. Det er ved afstemning besluttet at kontingentet stiger 100 kr. i 2023.

 

-        Valg af formand og kasserer:

o   Bestyrelsen foreslår Hans Henrik Strange-Vognsen. Hans Henrik stiller op som den eneste og vælges af alle.

 

-        Valg af bestyrelsesmedlemmer:

o   Claus Bentzen modtager genvalg.

o   Flemming Wrangel overgår til bestyrelsesmedlem.

 

-        Valg af suppleanter:

o   Arne Haugård Nielsen vælges som suppleant i stedet for Frank Hansen, som ikke modtager genvalg, hvis andre ønsker at stille op.

 

-        Valg af to bilagskontrollanter og en bilagskontrollantsuppleant:

o   Per Madsen fortsætter som den ene bilagskontrollant.

o   Alex Olsen vælges som den anden bilagskontrollant i stedet for Steen Hoffensetz.

o   Jørgen Godballe fortsætter som bilagskontrollantsuppleant.

 

-        Eventuelt:

o   Odden Jagtforening henstiller til, at der så vidt muligt anvendes biologisk nedbrydelig ammunition til arrangementer. Ved lerdueskydning på grunden er det et krav, at det være biologisk nedbrydelig ammunition. Ved deltagelse på Korevlerne er det ligeledes et krav, at der bruges biologisk nedbrydeligt ammunition.

o   I kommentarfeltet når der bruges Mobilepay, skriver man i kommentaren ’øl og vand’ for drikkevarer.

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/