Vedtægter

VEDTÆGTER

 

1.0. Navn og hjemsted:

1.1. Foreningens navn: Odden Jagtforening.

1.2. Foreningens hjemsted: Gnibenhus, 4583 Sj. Odde, Odsherred Kommune

 

2.0. Forholdet til Danmarks Jægerforbund:

2.1. Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen, og går forud for disse vedtægter.

2.2. DJ hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

 

3.0. Formål og opgaver:

3.1. Foreningens formål er at samle alle jægere indenfor foreningens område, og fremme deres interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål, som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund, § 2.

 

4.0. Optagelse:

4.1. Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

 

5.0. Ophør:

5.1. Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.

5.2. Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter de, af bestyrelsen nærmere fastsatte regler herom.

5.3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.

5.4. Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.

5.5. Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.

 

6.0.  Kontingent og hæftelse:

6.1. Medlemmerne betaler et, af generalforsamlingen, fastsat årligt kontingent.

6.2. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingent-reduktion for familie- junior- senior- samt for ekstra-ordinære medlemmer, og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfalds tid m.v.

6.3. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.


 

 

7.0.  Ordinær generalforsamling:

7.1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.3. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling, med angivelse af dagsorden, skal ske ved annoncering på foreningens hjemmeside http://www.oddenjagtforening.dk med mindst 2 måneders varsel.

 

7.4. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1.  Valg af dirigent

2.  Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste
     ordinære generalforsamling.

3.  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til      godkendelse.

4.  Indkomne forslag.

5.  Fastlæggelse af kontingent.

6.  Valg af formand og kasserer.

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8.  Valg af suppleanter.

9.  Valg af 2 bilagskontrollanter og 1      bilagskontrollantsuppleant.

10. Eventuelt.

 

8.0.  Ekstraordinær generalforsamling:

8.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen når denne finder det påkrævet, eller når mindst 50 % af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne via mail og ved annoncering på foreningens hjemmeside http://www.oddenjagtforening.dk med mindst 1 uges varsel.

 

9.0.  Afstemninger:

9.1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2. Hvert medlem har én stemme.

9.3. Afstemninger sker skriftligt hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 12 medlemmer begærer skriftlig afstemning.

9.4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5. Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6. Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.


 

 

10.0. Bestyrelse:

10.1. Bestyrelsen, der vælges blandt medlemmerne, har den overordnede daglig ledelse af foreningen.

10.2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

10.3. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen med en valgperiode på 2 år. Formanden er på valg i lige år og kassereren er på valg i ulige år.

10.5. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.

10.6. Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller når 2 af 5 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.8. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

10.9. Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

 

11.0. Tegningsret:

11.1. Foreningens tegnes af bestyrelsen i forening, eller af formanden, henholdsvis næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2. Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

 

12.0. Formue og regnskabsår:

12.1. Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller i sikre værdipapirer.

12.2. Regnskabsåret er kalenderåret.

 

13.0. Revision:

13.1. De 2 bilagskontrollanter der vælges af og blandt medlemmerne, jf. pkt. 7., reviderer regnskabet og påtegner dette. Bilagskontrollanterne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

13.2. Bilagskontrollanterne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

 

14.0. Sammenslutning:

14.1. Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

 

15.0. Opløsning:

15.1. Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer, på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst én og højest to måneders mellemrum, vedtage at foreningen opløses.

15.2. Ved en forenings ophør – bortset fra ved sammenslutning med andre foreninger – kan foreningens formue, efter at alle forpligtelser er opfyldt, overdrages til jagtligt og/eller naturbevarende formål i den opløste forenings kommune. Formål skal være fastsat i foreningens vedtægter.

15.3. Såfremt der ikke er fastsat et formål i foreningens vedtægter jf. 16. 2 forvaltes formuen af Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening under Jægerforbundet i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarende formål i den opløste forenings kommune.

 

16.0. Ikrafttræden:

16.1. Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling
den 6. februar 2016, træder i kraft når de er godkendt af DJ.

16.2. Bestyrelsens underskrift

 

Formand:

 

Referant:

Sj. Odde d. 10 marts 2016

 

Sj. Odde d. 10 marts 2016

 

 

 

 

 

17.0. Godkendelse af DJ:

17.1. Vedtægter for Odden Jagtforening er godkendt af DJ`s hovedbestyrelse den.

  

Danmarks Jægerforbund:

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/